Jak mohu ziskat clenovi vsechny metody

If the current Type represents a type parameter in the definition of a generic type or generic method, this method searches the methods of the class constraint, or the methods of Object if there is no class constraint. BindingFlags for more information.

Bitová kombinace hodnot výčtu, které určují, jak se provádí hledání.

A bitwise combination of the enumeration values that specify how the search is conducted. Default to return an empty array. Návraty MethodInfo [] Pole MethodInfo objektů reprezentující všechny metody definované pro aktuální Typekteré odpovídají zadaným omezením vazby.

Bitová kombinace hodnot výčtu, které určují, jak se provádí hledání. A bitwise combination of the enumeration values that specify how the search is conducted. Default to return an empty array.

An array of MethodInfo objects representing all methods defined for the current Type that match the specified binding constraints. An empty array of type MethodInfoif no methods are defined for the current Typeor if none of the defined methods match the binding constraints. Implementuje GetMethods BindingFlags GetMethods BindingFlags Příklady Následující příklad vytvoří třídu se dvěma veřejnými metodami a jednou chráněnou metodou, vytvoří Type objekt odpovídající MyTypeClasszíská všechny veřejné a neveřejné metody a zobrazí jejich názvy.

The following example creates a class with two public methods and one protected method, creates a Type object corresponding to MyTypeClass, gets all public and non-public methods, and displays their names. Reflection; using System.

Podrobny popis zvyseni clena

GetMethods BindingFlags. Public BindingFlags. Instance BindingFlags. DeclaredOnly ; Console. NonPublic BindingFlags. Reflection Imports System.

Emit ' Create a class having two public methods and one protected method. Public Or BindingFlags. Instance Or BindingFlags. DeclaredOnly Console.

Jak získat zpět ztracenou sebedůvěru?

WriteLine ControlChars. NonPublic Or BindingFlags. Instance a BindingFlags. Staticspolečně s alespoň jednou z BindingFlags.

Zvysene injekce gelu

NonPublic a BindingFlags. For the GetMethods BindingFlags overload to successfully retrieve method information, the bindingAttr argument must include at least one of BindingFlags.

Reflexe (programování)

Instance and BindingFlags. Staticalong with at least one of BindingFlags. NonPublic and BindingFlags. Následující BindingFlags příznaky filtru lze použít k definování metod, které mají být zahrnuty do hledání:The following Jakou Jak mohu ziskat clenovi vsechny metody penisu filter flags can be used to define which methods to include in the search: Zadejte BindingFlags.

Instancechcete-li zahrnout metody instance. Specify BindingFlags. Instance to include instance methods. Určete BindingFlags. Staticže se mají zahrnout statické metody. Static to include static methods.

Zadejte, BindingFlags. Public Chcete-li do hledání zahrnout veřejné metody. Public to include public methods in the search. Určete, BindingFlags. NonPublic jestli se ve vyhledávání mají zahrnout neveřejné metody tj. NonPublic to include non-public methods that is, private, internal, and protected methods in the search.

Vrátí se pouze chráněné a interní metody pro základní třídy. Only protected and internal methods on base classes are returned; private methods on base classes are not returned.

FlattenHierarchy že se mají zahrnout public a protected statické členy v hierarchii. FlattenHierarchy to include public and protected static members up the hierarchy; private static members in inherited classes are not included. Zadejte BindingFlags. Default samostatně pro vrácení prázdného MethodInfo pole. Default alone to return an empty MethodInfo array. Následující BindingFlags příznaky modifikátoru lze použít ke změně toho, jak hledání funguje:The following BindingFlags modifier flags can be used to change how the search works: BindingFlags.

DeclaredOnly Chcete-li hledat pouze metody deklarované v Typenikoli metody, které Jak mohu ziskat clenovi vsechny metody jednoduše zděděny. DeclaredOnly to search only the methods declared on the Typenot methods that were simply inherited. Další informace naleznete v tématu System. See System. BindingFlags for more information.

GetMethods Metoda nevrací metody v určitém pořadí, jako je abecední nebo pořadí deklarace. The GetMethods method does not return methods in a particular order, such as alphabetical or declaration order. Váš kód nesmí záviset na pořadí, ve kterém jsou metody vraceny, protože toto pořadí se liší. Your code must not depend on the order in which methods are returned, because that order varies.

Pokud aktuální Type představuje Konstruovaný obecný typ, vrátí tato metoda MethodInfo objekty s parametry typu nahrazenými Jak mohu ziskat clenovi vsechny metody argumenty typu. If the current Type represents a constructed generic type, this method returns the MethodInfo objects with the type parameters replaced by the appropriate type arguments.

Pokud aktuální Type představuje parametr typu v definici obecného typu nebo obecné metody, tato metoda vyhledá metody omezení třídy, nebo metody, Object Pokud neexistuje omezení třídy.

If the current Type represents a type parameter in the definition of a generic type or generic method, this method searches the methods Semi-Dick Dobra velikost the class constraint, or the methods of Object if there is Jak mohu ziskat clenovi vsechny metody class constraint. Viz také.

Protahovaci clen Zoom.