Stredni clen photo, Výstava ukáže snímky členů poroty Czech Press Photo

Letos nebyla kvůli opatření proti šíření koronaviru zahájena v původním termínu. Výsledky V Česku se kromě fotografování intenzivně věnuje popularizování živé přírody a upozorňuje na problémy spojené s rozmachem fotografování přírody nejen v chráněných oblastech a národních parcích. Dalšími cíli PIT jsou zejména všestranný rozvoj odborníků v IT s efektem zajištění rozvoje lidských zdrojů pro členy spolku, zvýšení obecného zájmu o IT a jejich propagace, vytvoření prostředí pro využití synergií výrobního a vědecko-technického potenciálu v IT a komerční využití vědeckých řešení. Prvních několik let prožil v Torontu ve městě Medicine Hat. Na cestách za fotografováním přírody nyní tráví většinu roku.

Spolek je otevřen právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v IT, vysokým a středním školám a neziskovým organizacím, které v IT působí.

Stredni clen photo

Dále je otevřen fyzickým osobám, které samostatně nepodnikají, odborníkům, studentům a absolventům studia IT, pracovníkům veřejné a státní správy, pedagogům středních a vysokých škol. V souladu s reformou vysokého školství a v návaznosti na Dlouhodobý záměr MŠMT ČR si spolek klade za cíl podpořit propojení subjektů, působících ve výzkumné, vývojové a pedagogické Stredni clen photo IT a subjektů soukromého sektoru a veřejné správy.

Stredni clen photo

Záměrem tohoto propojení je podpora rozvoje výzkumu a vývoje a podpora vzdělávání odborníků IT. Jedná se o specifický cíl, týkající se posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru.

Řádným členem spolku může být právnická nebo fyzická osoba, která působí v oblasti informačních technologií a oborech s informačními technologiemi souvisejícími.

Stredni clen photo

Řádný člen spolku — právnická osoba je zastoupen svým statutárním orgánem nebo pověřeným zástupcem Zvetsit clanek pro 5 cm má hlasovací právo na valné hromadě s vahou jednoho hlasu. Řádný člen spolku — fyzická osoba má hlasovací právo na valné hromadě s vahou jednoho hlasu, dále viz body 6.

Stredni clen photo

Přidruženým členem spolku může být právnická Stredni clen photo fyzická osoba. Přidružený člen spolku je pravidelně informován o pořádaných akcích a činnosti spolku, má právo zúčastňovat se pořádaných akcí a využívat služeb poskytovaných spolkem, je účastníkem valné hromady bez hlasovacího práva, viz body 6.

Stredni clen photo

Povinnou náležitostí členské přihlášky je rovněž čestné prohlášení zájemce o členství o tom, že údaje uvedené v členské přihlášce jsou úplné a pravdivé. Den vzniku řádného a přidruženého členství je den, ve kterém došlo ke splnění poslední z výše uvedených podmínek, tedy po doručení řádně vyplněné přihlášky a schválení členství předsednictvem, byl uhrazen členský příspěvek ve prospěch spolku.

Stredni clen photo

Rozhodnutí předsednictva v otázce členství je konečné a nelze se proti němu odvolat.